برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین گزارش ملی و بین المللی جوانان و مناسبات نسلی در ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1386

کارفرما: سازمان ملی جوانان

خروجی طرح: 

تهیه گزارش نهایی و ارائه به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

این طرح به منظور بررسی تطبیقی نسل های مختلف جامعه در حوزه ارزش ها، هنجارها و باورهای دینی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی انجام شده است. طرح مذکور که در 12 شهر و با نمونه آماری 4500 نفر با هدف محوری اثبات این فرضیه که آیا در جامعه ایران و در منظومه ارزشی آن شکاف نسلی اتفاق افتاده یا تفاوت نسلی، انجام شده است.
طرح مذکور در چهار مرحله و به شرح زیر انجام شد:
-1 مطالعات نظری و کتابخانه ای
-2
شاخص سازی و تهیه ابزار داخلی سنجش
-3
جمع آوری اطلاعات و مراحل مربوط به آن
-4
تجزیه و تحلیل و ارائه گزارش نهایی
در این تحقیق 4 گزارش ارائه شده است. محقق با تاکید بر این که در ایران تفاوت های نسلی بارز و مشهود است، بر این است که در بنیان ها و بنیاد نسل های مختلف وفاق و همراهی وجود دارد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):