برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی زمینه ها، عوامل و عناصر بومی گرایی در ادبیات منثور 1300-1320گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
گرجی مصطفی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1386

کارفرما: 

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی
-
ارائه طرح به کارفرما
-
ارائه مقاله و استفاده در کتابخانه


نوع: بنیادی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

مهم ترین اهداف و انگیزه های تدوین و تصویب طرح عبارت اند از:
-1
درک و دریافت دقیق و روش عناصر، زمینه ها، قالب ها و موضوعات در حوزه رئالیسم بومی در ادبیات داستانی منثور عصر پهلوی اول
-2
پیدایی موضوعات و آموزه های بنیادین آثار این دوره برای رشد و کمال داستانی ادوار بعد
-3
حلیل جریان ها، نگاه ها، زبان ها و ساختار
-4
بیین عناصر بومی گرایی و کشف بازیابی نوشت های بومی گرایی دین در سایر قالب های ادبی روش اجرای تحقیق در این طرح اسنادی می باشد و تکنیک تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق عبارت اند از: شناخت دقیق آثار، توصیف درست آنها، فیش برداری، تحلیل تاریخی منطقی و تکوینی، طبقه بندی آثار و در نهایت تدوین نهایی و نتیجه گیری می باشد.
عمده نتایج این طرح نشان می دهد جریان ادبیات بومی و بومی گرایانه به صورت بارز و شاخص به نسبت سایر پانرها در ادوار گذشته در قالب داستان بروز و ظهور یافته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):