برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و ارزیابی مکان گزینی شهر های جدید در حوزه کلانشهر تهران از نظر توان های طبیعیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: برنامه ریزی شهری و منطقه ای

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

تهیه مقاله علمی پژوهشی از نتایج طرح
-استخراج یک کتابچه درباره شاخص های اکولوژیکی در مکان یابی شهرهای جدید


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

هدف از اجرای طرح بررسی توان های طبیعی در مکان یابی شهرهای جدید در حوزه کلانشهر تهران می باشد که بر اساس آن بتوان قابلیت های طبیعی و محیطی را به عنوان یکی از اساسی ترین فاکتورهای لازم جهت مکان یابی توجیه و تعیین کرد.
مراحل طی شده و روش های اجرایی عبارت اند از:
-مطالعات اسنادی و کتابخانه ای
- مطالعات مربوط به نظریه های شهرهای جدید در جهان، منطقه و ایران
- مطالعات مدل های اکولوژی و انتخاب مدل مناسب برای اجرای طرح
- مطالعات میدانی و انطباق اطلاعات و آزمون داده ها در مدل های انتخابی
- برداشت های میدانی، تحلیل داده ها و نتیجه گیری
بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که در مکان یابی شهرهای جدید توجه بسیار کم به شاخص های طبیعی و محیطی گردیده است و با توجه به ضرورت های اکولوژیکی توجیه به رعایت این شاخص ها از عمده ترین نتایج بر اساس آزمون فرضیات معرفی شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):