برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

استخراج و تعیین ساختار فلانوئیدها موجود در عصاره گیاه بومی چویرگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1388

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

در این طرح به استخراج و تعیین ساختار فلانوئیدهای موجود در عصاره گل های گیاه Ferulago angulata پرداخته شده است.
به همین منظور ابتدا گل های خشک شده و به صورت پودر در آمده با استفاده از حلال های کلروفرم، متانل و اتر نفت با نسبت 1، 10، 10 عصاره گیری شد. عصاره نهایی به وسیله کلروفرم روی سلیکاژل تثبیت و به ستون کروماتوگرافی با ارتفاع 60 و قطر 4 سانتی متر منتقل گردید. در ادامه به منظور تفکیک اولیه مواد روی ستون، به افزایش حلال و سیستم حلال های مناسب از پترولیوم اتر، پترولیوم اتر / اتر، اتر / متانول و متانول با نسبت های مختلف اقدام گردید
.
از 34 قسمت جدا شده
TLC گذاشته شد و پس از مشخص نمودن بهترین قسمت از لحاظ محتوی فلانوئیدی (با استفاده از آزمایش شناسایی فلانوئیدها) کار جداسازی بر روی آن قسمت که همان قسمت های 22، 23 و 24 است ( متانول / اتر 90: 10) صورت گرفت.
برای جداسازی این قسمت ها به سطح پلی گرام با ابعاد 20x20 منتقل شدند. برای جداسازی لکه قرار داده از سیستم بسته حلال با اجزا اتیل استات/ استیک اسید /آب استفاده شد و در نهایت لکه های موجود در روی کروماتوگرام ها در نور ماورای بنفش در طول موج 365 نانو متر تشخیص داده شد. با تغییر سیستم حلال به کلروفرم / استن دو لکه با RF=./4و RF=./2 جدا شد. ساختمان شیمیایی این دو لـکه با توجه به رنگ آنهـا در نور ماورای بنفش، RF آنها و تهیه طیف های H-Hcosy, C-NMR, H-NMR, UV, HMQC, HMBC و FT-IR تعیین گردید و در نهایت دو فلاونوئید زیر شناسایی شد:
5
و 7 و 3’ و 4’ ـ تترا هیدروکسی فلاونول و 7 و ' 3و '4 ـ تتراهیدروکسی فلاونول ـ3ـ روتینوزید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):