برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر درجه حرارت های مختلف انبار بر روی خواص کیفی و کمی میوه چهار رقم از انارهای ساوهگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: باغبانی

پژوهشگران: 
عسگری محمدعلی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی جهت تعیین بهترین زمان انبارداری ارقام انار تدوین و جهت بهره برداری به بنیاد مستضعفان و جانبازان ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

از عوامل مهمی که در امر نگهداری سالم میوه انار در انبار نقش اساسی دارند نوع رقم و درجه حرارت انبار و ارتباط این دو با یکدیگر است.
مطالعه حاضر در سال های 1368-69 برای بررسی اثر دما بر روی برخی خواص انبارداری چهار رقم از انارهای ساوه که بیش ترین سطح زیر کشت را در منطقه دارا بوده و دارای خواص مناسب انبارداری هستند، انجام شده و اثرات درجات مختلف (با تغییر برودت) در افزایش دوره نگهداری انار در سردخانه در مقایسه با انبار معمولی مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج به دست آمده نشان می دهد میزان کاهش وزن میوه ها در پایان دوره انبارداری در سردخانه +1oC، برابر با 8.18 درصد بوده که در مقایسه با انبار معمولی با کاهش وزن30.7 درصد، کمترین افت محصول را داشته است.کیفیت ظاهری میوه ها و دانه ها و بازار پسندی و همچنین کیفیت خوراکی میوه ها در پایان دوره انبارداری، در سردخانه +1oC از بقیه تیمارها مطلوب تر بوده است. میزان PH کلیه ارقام در طول دوره های مختلف انبارداری در هر چهار محل نگهداری، افزایش یافته ولی میزان افزایش آن در سردخانه +1oC کندتر و در انبار معمولی، شدیدتر بوده است. مقدار «اسیدیته قابل تیتراسیون» در ارقام مختلف، متفاوت بوده و در طول دوره انبارداری کاهش یافته به طوری که در تجزیه مرکب، مقدار آن از 7.02 به0.77 کاهش یافته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):