برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نیازهای جوانان روستائی استان گیلانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان گیلان 

گروه پژوهشی: علوم اجتماعی

پژوهشگران: 
سفردوست احمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1379

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3223563-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت سازمان مرکزی دانشگاه گیلان، کدپستی: صندوق پستی: 3576- 41635
 

چکیده:

عدم تعادل های منطقه ای و بین منطقه ای و توزیع نابرابر امکانات و خدمات در بستر جغرافیایی پیامدهایی چون موج مهاجرت گسترده از روستا به شهر، رشد بخش موازی و پیامدهای مختلف اجتماعی و اقتصادی را به دنبال دارد. به منظور رفع این مشکل، نیازهای جوانان روستائی در 30 روستای استان گیلان به صورت تصادفی بررسی شد و نتایج حاصل نشان داد که عمده ترین نیازها به ترتیب اهمیت عبارتند از: اشتغال، مسکن، آب آشامیدنی، برق، گاز، تلفن، نانوایی، مدرسه ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، کتابخانه، مراکز تفریحی، وسایل حمل و نقل عمومی، بهبود بهداشت و محیط و خانه بهداشت.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.Keyword(s):