برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه جدول داده و ستانده استانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان چهارمحال و بختیاری 

گروه پژوهشی: اقتصاد و مدیریت

پژوهشگران: 
ورمزیار حسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهار محال و بختیاری

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4420070-0381

نشانی سازمان مجری: شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، ساختمان فنی و مهندسی، کدپستی: 8818634141
 

چکیده:

اهداف مهم و اصلی این مطالعه به شرح ذیل است:
- طراحی و ساخت جدول داده ستانده استان چهارمحال و بختیاری
-شناخت عوامل درونی مانند وابستگی های اقتصادی و ساختار تولیدی بخش های مختلف
-تعیین بخش یا بخش های پیشرو در اقتصاد استان
- تعیین ارتباط های پیشین و پسین بخش های مختلف اقتصادی استان
- تجزیه و تحلیل وضعیت اشتغال استان با بهره گیری از الگوی یادشده
- تهیه بردارهای صادرات و واردات استان
دراین پژوهش، برای ساخت جدول داده-ستانده استان چهارمحال و بختیاری از روش مختلط استفاده می شود. این روش، ترکیبی از روش آماری و غیرآماری است. ساختار اصلی جدول از طریق نمونه گیری در سطح منطقه تهیه شده است. همچنین، آمار و اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق حساب های منطقه ای استان یا از طریق کارهای میدانی یا به کمک جداول داده ستانده ملی یا شاخص های منطقه ای جمع آوری شده است.
فعالیت های صنعت، کشاورزی، شکار و جنگلداری، ماهیگیری، تامین برق، گاز، آب و بهداشت و درمان استان، سهم بالایی از نهاده های واسطه ای را از خودشان تهیه می کنند.محاسبه ضرایب فنی طرح نشان می دهد که وابستگی بیشتر فعالیت های اقتصادی استان چهار محال و بختیاری به محصولات صنعتی است که این بخش بیشترین ضریب فزاینده ساده تولیدی را بین 15 بخش در اقتصاد استان داراست. این ضریب برای بخش ساختمان نسبت به فعالیت های دیگر اقتصادی در استان بزرگتر بوده و در نتیجه فعالیت های ساختمانی نسبت به بخش های دیگر اقتصادی در استان از تعاملات برونی بیشتری برخوردارند. بنابراین در بین 4 شاخص تاثیرگذار در تصمیم گیری و سیاست گذاری بیشترین فراوانی را به ترتیب فعالیت های صنعت حمل و نقل و ارتباطات، ساختمان و هتل و رستوران دارند اما هر کدام بر اساس اولویت های منطقه می توانند در اولویت های سرمایه گذاری و توجه بیشتر قرار گیرند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):