برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر القایی ژلاتین ماتریکس داخل استخوانی بر روی سلول های پالپ دندانی به منظور ارزیابی دنتین سازی ثانویهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: علوم تشریحی

پژوهشگران: 
شعاع کاظمی علی (همکار طرح)
سبحانی علی قلی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1381

کارفرما: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی و معاونت پژوهشی جهاد علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

 ثبت اختراع B.M.G ژلاتین ماتریکس استخوانی به نام واحد و شخص مجری
 چاپ مقاله در نشریه پزشکی کوثر
 ارائه مقاله در سمینار
International symposium on morpholo gical sciences 11-15 sep 2001  رومانی


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در این تحقیق دنتین سازی ثانویه القاء شده به وسیله ژلاتین ماتریکس استخوان های داخل غضروفی (ECBMG) مورد مطالعه قرار گرفت. B.M.G از استخوان های هومروس، رادیوس، اولنا، فمور و تیبیای حیوان آزمایشگاهی خرگوش تهیه شده و سپس به صورت مخلوط در داخل پالپ دندان های پیشین فک پائین خرگوش های نر سفید 6-4 ماهه از نژاد Dutch- Poland کشت داده شد. سپس بررسی های بافت شناسی در روزهای 14 و 21 و 28 و 60 با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی اسکنینگ انجام گرفت.
نتایج نشان داد دنتین سازی ثانویه و هتروتروپیک القاء شده توسط
B.M.G در هر 4 گروه انجام شده است. دنتین از روز چهاردهم و استئودنتین از روز بیست و هشتم در محل کشت دیده می شود. در روز شصتم نیز بررسی های SEM و آنالیز ماتریکس ترشحی حاکی از وجود توده ای از کریستال های هیدروکسی آپاتیت در محل کشت ماتریکس بوده که سرشار از کلسیم و فسفات می باشد. مقایسه نتایج به دست آمده در این تحقیق با نتایجی که قبلا در زمینه کشت ماتریکس استخوان های داخل غضروفی در بافت های دیگر به دست آمده بود نشان می دهد کشت B.M.G در پالپ دندان، دنتین سازی را القا می کند. همچنین مقایسه، نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقاتی که در زمینه کشت سایر مواد القایی در پالپ دندان صورت گرفته، نشان می دهد بافت های استئودنتین و دنتین بطور همزمان و با تاخیر اندکی تشکیل می شوند.در نتیجه می توان کشت B.M.G در پالپ دندان همان نتایج کشت دنتین ماتریکس یا کشت B.M.P های خالص را داشته و توانایی القاء دنتین سازی آن با سایر مواد تفاوت کیفی ندارد. ولی از آنجا که تهیه B.M.P نسبت به تهیه دنتین ماتریکس یا B.M.P یا فاکتورهای رشد آسانتر است، از نظر بالینی بهتر است از این ماده برای درمان نقایص دندانی استفاده گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):