برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اثر ماوراء صوت درمانی بر ترمیم استخوان در خرگوشگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: فیزیوتراپی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  آبان 1380

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

ارسال مقاله به کنگره world international physical therapy congress -7-12 june 2003
ارائه مقاله در نهمین کنگره مهندسی پزشکی، یازدهمین کنگره فیزیوتراپی ایران و اولین کنگره بیولوژی کاربردی ایران و چاپ در نشریه پزشکی یاخته.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در این پژوهش تاثیر اولتراسوند درمانی با فرکانس 1MHz و 3MHz بر افزایش سرعت ترمیم استخوان خرگوش از نظر بیومکانیک و بافت شناسی مورد بررسی قرار گرفت.
این بررسی بر روی 160 خرگوش آزمایشگاهی از نژاد
Dutch - Poland که حدود 4 تا 6 ماه سن و حدود 2 کیلوگرم وزن داشتند، انجام گرفت. هر خرگوش در بیهوشی کامل با شرایط استریل تحت عمل نقص جزئی استخوان تیبیا در هر دو اندام عقبی قرار می گرفت. اندام عقبی سمت راست به عنوان اندام آزمایش و اندام عقبی سمت چپ به عنوان اندام کنترل در نظر گرفته می شد. حیوانات به روش کاملا تصادفی به دو گروه اصلی 80 سری تقسیم می گردیدند. گروه اول تحت درمان با فرکانس 1MHz و گروه دوم تحت درمان با فرکانس 3MHz قرار می گرفتند. هر یک از گروه های یادشده به روش مشابه به 4 زیر گروه 20 سری برای هفته های اول تا چهارم تقسیم می گردیدند. نیمی از نمونه های هر گروه برای ارزیابی بیومکانیک و نیم دیگر برای ارزیابی بافت شناسی به کار گرفته می شوند. پس از طی دوره های زمانی مورد نظر یعنی 7، 14، 21 و 28 روز پس از جراحی حیوانات با استنشاق اتر در فضای بسته از بین می رفتند. سپس استخوان جهت ارزیابی بیومکانیک به طور کامل از حیوان جدا شده و تحت آزمون سه نقطه خمش قرار می گرفت برای ارزیابی بافت شناسی نمونه تهیه شده از محل نقص استخوانی پس از ثبوت، دکلسیفیکاسیون و پردازش بافتی در پارافین قالب گیری شده و برش هایی به ضخامت 7 میکرون از محل ضایعه تهیه گردیده و به روش های هماتوکسیلین ائوزین و تری کروم ماسون رنگ آمیزی می گردید. سپس از دو روش توصیفی و کمی (میانگین رتبه ای توصیفی کال استخوانی) برای ارزیابی استفاده می گردید.
نتایج این تحقیق نشان داد اولتراسوند درمانی با فرکانس
1MHz تغییرات معنی داری را در حداکثر نیروی قابل تحمل، ظرفیت جذب انرژی، حداکثر توانایی خمشی و نیروی وارد بر استخوان در مرحله الاستیسیتی در روزهای 28 و 21 پس از جراحی ایجاد می کند در حالی که در روزهای 7 و 14 پس از جراحی این اختلاف معنی دار نیست. میانگین رتبه توصیفی کال استخوانی به دنبال اولتراسوند با اولتراسوند درمانی با فرکانس 3MHz باعث افزایش معنی دار حداکثر نیروی قابل تحمل، ظرفیت جذب انرژی و حداکثر توانایی خمشی در روز 7 پس از جراحی در اندام آزمایش نسبت به اندام کنترل می گردد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):