برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک در اراضی آبرفتی شرق کمه سمیرمگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: زمین شناسی ـ ژئوفیزیک

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهار 1388

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان

خروجی طرح: 

با استناد به نتایج روش ژئوالکتریک در محل مورد مطالعه، حفاری انجام گرفت. سپس با تجهیز و استحصال آب بخشی از نیاز آب شرب و فضای سبز تامین شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

اندازه گیری مقاومت الکتریکی لایه های زمین از اولین روش های ابداعی اکتشاف ژئوفیزیکی است. در این روش با تزریق جریان الکتریکی مستقیم مقاومت الکتریکی واحدهای سازنده زمین اندازه گیری می شود که این مقاومت رابطه تنگاتنگی با جنس، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی واحدهای سنگی دارد. چون واحدهای سنگی مختلف در مقابل عبور جریان دارای قابلیت هدایت الکتریکی متفاوتی هستند، لذا همین اختلاف، این امکان را فراهم می سازد تا تشکیلات گوناگون زمین از یکدیگر تفکیک شوند. در این خصوص پتانسیل آب موجود در سازندها نیز قابل ارزیابی و مطالعه است. بدین جهت در اراضی آبرفتی منطقه کمه با به کارگیری روش مقاومت سنجی وضعیت سفره آب زیرزمینی مورد مطالعه قرار گرفته و میزان آبدهی سازند مزبور مشخص گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):