برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و ارزیابی طرح روحانیون مستقرگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: علوم انسانی

پژوهشگران: 
هاشمی سید ضیاء (همکار طرح)
رحمانی جبار (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1386

کارفرما: سازمان تبلیغات اسلامی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

اهداف طرح شامل:
-1 بررسی و ارزیابی طرح روحانیون مستقر در روستاها، پیامدها، آسیب شناسی
-2 برنامه ریزی جهت رفع موانع و تقویت پتانسیل های طرح روحانیون مستقر
-3 بررسی وضعیت دینداری روستایی در ایران امروز
برای انجام این طرح از روش های کیفی مبتنی بر مشاهده مشارکتی و مصاحبه در میدان تحقیق روستاها استفاده شد که در جمع در 8 استان، 20 روستا مورد پژوهش قرار گرفت که در این روستاها با روحانیون اعضای فعال مسجد روستا مصاحبه شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):