برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و مقایسه پیوند «گردو» در ایرانگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: باغبانی

پژوهشگران: 
دهلوی افراسیاب (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1368

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

از نتایج این طرح پژوهشی کتابی تحت عنوان «گردو» به چاپ رسیده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

درخت گردو از گیاهان دیربار ده است که به منظور زودباردهی آن از روش های مختلف پیوندزنی استفاده می گردد. در این مطالعه ضمن مقایسه آماری (اسپلیت، اسپلیت پلات) کلیه روش های پیوندزنی در گیاه گردو و مواردی مانند پایه بذری و نوع پیوندک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی ها نشان داد که برخی از روش های پیوندزنی، به خصوص پایه بذری و پیوندک در زودباردهی گردو موثر است. کلیه مطالعات و نتایج به دست آمده در یک مجموعه به چاپ رسیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):