برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

درآمدی بر اقتصاد اسلامی - فاز اول: کتاب شناسی توصیفی - تحلیلی اقتصاد اسلامیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: اقتصاد الهیات

پژوهشگران: 
دادگر یداله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1378

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تهیه شده و قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی توصیفی و تحلیلی مهم ترین اثر اقتصاد اسلامی پرداخته است. در مجموع 65 کتاب و مقاله از میان آثار جدید (معاصر) گزینش و در دو بخش «مطالعات کلی» و «مطالعات موردی» بررسی و تدوین شده است.
در این بررسی نکات زیر مورد توجه محقق بوده است:
1- بیان هدف یا اهداف اصلی کتاب یا مقاله
2- نقد صوری و محتوایی کتاب یا مقاله
3- جمع بندی
پس از پایان کتاب شناسی و تدوین گزارش نهایی، مقاله ای نیز تحت عنوان «مروری بر ادبیات اقتصادی اسلامی» از نتیجه تحقیق استخراج و تالیف شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):