برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

محاسبه رابطه پاشیدگی و نرخ رشد در ویگلر تخت با در نظر گرفتن خود میدان هاگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم پایه کاربردی 

گروه پژوهشی: فیزیک

پژوهشگران: 
غفوری وحید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی


نوع: بنیادی

 
تلفن: 021-29903037-8

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 169- 19835
 

چکیده:

با توجه به این که در طرح قبلی انجام یافته (کد 1160-11) خود میدان ها با کانال یونی راهنما محاسبه شده است، هدف از انجام این طرح یک مطالعه نظری بر روی نرخ رشد همراه با میدان راهنمای سولونوئیدی بود که در این طرح خود میدان های محوری و عرضی اعمال شد و تاثیر این خود میدان ها بر روی نرخ رشد محاسبه گردید.
با استخراج خودمیدان های الکتریکی و مغناطیسی برای ویگلر تخت با استفاده از تئوری شبه پایای مگنتواستاتیک، با افزودن میدان تابشی، اثرات جمعی بیم الکترونی همراه اثرات پتانسیل بار فضا مورد بررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از معادلات ماکسول بولتزمن این میدان ها در معادله پاشندگی اعمال شده و نتایج قابل قبولی به دست آمد.
مطالعات نشان داد که اثرات خودمیدان ها که نتایج جملات پارامغناطیس و دیامغناطیس بر روی مسیرها و بهره آن گزارش شده است، نتایج مشابهی بر روی نرخ رشد دارد که تایید نهایی بر صحت محاسبات دارد همچنین مدل شبه پایای به کار رفته با تقریب مناسبی در مورد ویگلر تخت درست است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):