برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی راه های توسعه و تقویت مشارکت های مردمی در فعالیت های آموزش و پرورش استانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

شناسایی و افزایش میزان مشارکت مردمی در مدارس از اهداف طرح می باشد.
در طرح مذکور، در مرحله جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش پرسشنامه است نتایج به دست آمده از طرح بدین شرح می باشد:
1 شناسایی میزان مشارکت مردمی در فعالیت های آموزش و پرورش و مخصوصا مدرسه
2 شناسایی ابعاد مشارکت مردمی در مدارس
3 شناسایی عوامل موثر بر مشارکت مردم در مدرسه و سهم هر کدام در این فرایند
4 شناسایی راهکار های مناسب برای افزایش مشارکت مردمی در مدرسهکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):