برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی امکان گسترش صادرات فرآورده های تبدیلیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1378

کارفرما: مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تهیه و به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این مطالعه به بررسی وضعیت موجود صنایع تبدیلی به منظور شناسایی تنگناها و مشکلات این صنایع در راستای گسترش تولید و صادرات فرآورده های تبدیلی پرداخته و تاکید آن بر افزایش سهم محصولات داخلی در بازارهای جهانی می باشد. در این مطالعه مباحث دو دیدگاه یعنی «تولید» و«صادرات» مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا اولا امکانات تولید، ثانیا وضعیت و امکانات صادرات بررسی شده است. متدولوژی این مطالعه عمدتا بر مبنای تحلیل های داده ستانده بوده که علاوه بر این از تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود و همچنین روش های اقتصادسنجی استفاده شده است. از آنجا که هدف اصلی این مطالعه شناخت ساختار و تنگناهای صنایع تبدیلی است که به نوبه خود شامل صنایع تبدیلی محصولات اولیه کشاورزی از یک طرف و نیاز این صنایع به محصولات و لوازم ساخته شده توسط سایر صنایع و بخش های تولیدی از طرف دیگر می باشد، لذا به وسیله مدل های داده ستانده این کار انجام شده است. برخی نتایج آن عبارت است از:
-در حال حاضر مصرف فرآورده های تبدیلی نسبت به محصولات اولیه کشاورزی قابل تبدیل بسیار اندک است. این امر حاکی از آن است که الگوی مصرف مردم به گونه ای نیست که موجبات افزایش تولید فرآورده های تبدیلی را فراهم کند.
-وجود محصولات کشاورزی نمی تواند به تنهایی دلیلی بر رشد صنایع تبدیلی باشد.
-سهم ایران در بازارهای جهانی فرآورده های تبدیلی نسبت به سایر کشورها بسیار اندک است که مانعی برای رشد صنایع تبدیلی است.
-افزایش تقاضای خارجی (صادرات) برای فرآورده های کشور بیش از افزایش داخلی موجب رشد صنایع تبدیلی خواهد شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):