برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نیازسنجی تحقیقات علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات فرهنگی در دستگاه های اجرایی کشورگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
پورکریمی جواد (همکار طرح)
اثباتی زینت (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما ارائه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

اهداف طرح عبارت اند از:
بررسی وضعیت میزان پرداختن سه وزارتخانه صنابع، نیرو و نفت به جنبه های اجتماعی پروژه های اجرایی و مقایسه تعداد طرح های پژوهشی و سهم طرح های پژوهشی در حوزه اجتماعی فرهنگی پروژه های اجرایی
با مقایسه تعداد طرح های پژوهشی و سهم طرح های پژوهشی در حوزه اجتماعی فرهنگی پروژه های اجرایی، وضعیت موجود در سه وزارتخانه صنابع، نیرو و نفت ترسیم و با مقایسه این وضعیت با وضعیت مطلوب به نیازسنجی این دستگاه ها به تحقیقات اجتماعی و فرهنگی پرداخته شد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):