برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی علل گرایش دانش آموزان خراسان شمالی به فرهنگ بیگانهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: آموزش و پرورش خراسان شمالی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

آن چه در این تحقیق به عنوان مساله اجتماعی مطرح شده این است که دانش آموزان به دلیل آن که فرهنگ دوگانه ای را تجربه می کنند (از یک سو به طور رسمی یعنی مدرسه، و از سوی دیگر به طور غیر رسمی یعنی رسانه و فضای اجتماعی) بیشتر از سایر اقشار دچار تعارض شده و در معرض آسیب بی هویتی ملی و مذهبی قرار دارند. در این پژوهش عوامل داخلی گرایش به فرهنگ بیگانه (غرب) مورد شناسایی و تعمق قرار گرفت لذا عمده ترین سوال تحقیق عبارت بود از:
عوامل موثر بر گرایش دانش آموزان به فرهنگ غرب کدام است؟
بدیهی است سوق دادن پژوهش های رسمی کشور به طرف شناخت نقاط ضعف درونی در زمینه فرهنگ به ویژه در میان دانش آموزان گامی مثبت و موثر در جهت غنی سازی فرهنگی و کاهش آسیب ها خواهد بود.
این تحقیق دو هدف کلی دارد:
1 سنجش گرایش دانش آموزان به فرهنگ بیگانه با استفاده از طیف لیکرت
2 شناسایی عوامل موثر در گرایش دانش آموزان به فرهنگ بیگانه
پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه است.
فرضیات نیز با بهره گیری از چارچوب نظری که عموما در سطح خرد مطرح شده اند تدوین و پرسشنامه طراحی گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):