برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعات افزایش کیفیت کود کمپوست و بیوکمپوست در کارخانه زاهدانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان سیستان و بلوچستان 

گروه پژوهشی: محیط زیست

پژوهشگران: 
رضایی آرش (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1388

کارفرما: سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری زاهدان

خروجی طرح: 

تحویل گزارش نهایی طرح به کارفرما.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2440087- 2448219-0541

نشانی سازمان مجری: زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، صندوق پستی: 655-98135
 

چکیده:

تهیه کمپوست از زباله های شهری از سه جنبه بهداشتی، کشاورزی، اقتصادی حائز اهمیت می باشد. در چند سال اخیر تلاش های زیادی جهت اقتصادی تر شدن این روش انجام شده است و کارخانجات مختلفی در سرتاسر دنیا سعی به افزایش سودآوری حاصل از کارخانجات کمپوست نموده اند. کمپوست به علت دارا بودن مواد آلی فراوان تاثیر مثبتی در خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک بجای می گذارد و اگر چنانچه فرایند تهیه کمپوست به نحو مطلوب بهره برداری گردد و جوانب بهداشتی در انتخاب محل تهیه کمپوست در نظر گرفته شود و درجه حرارت از بین رفته پاتوژن ها، تخم انگل ها و تخم علف های هرز در حد بهینه نگهداری شود می تواند به عنوان یک روش بهداشتی جهت دفع زباله های شهری محسوب گردد که در این مطالعه پس از نمونه برداری از کود تولیدی کارخانه و بازدید از خط تولید، جهت بهبود کود کمپوست پیشنهاداتی به کارفرما ارائه گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):