برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نیازسنجی پژوهشی و اولویت بندی آن در سطح دستگاه های اجرایی استان خراسان رضویگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  مهر 1387

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

یکی از مشکلات مهم عرصه پژوهش، نحوه شناسایی و اولویت بندی نیازهای پژوهشی در عرصه سازمان هاست. نیازسنجی پژوهشی از این حیث که مرجع مناسبی برای اولویت بندی در عرصه پژوهش و زمینه مناسبی برای ساماندهی به پژوهش در عرصه دستگاه های اجرایی می تواند فراهم سازد از اهمیت زیادی در حال و آینده برخوردار است. نیازسنجی پژوهشی موجباتی فراهم می سازد که طی آن نه تنها از اتلاف اعتبارات پژوهشی جلوگیری می شود بلکه سمت و سوی دقیقی بر پژوهش های انجام شده در سطح استان داده می شود و به این ترتیب زیربنای محکمی برای برنامه ریزی دانایی محور در سطح استان فراهم می شود.
هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی نیازهای پژوهشی استان خراسان رضوی با تاکید بر اسناد توسعه و اولویت بندی آنهاست.
براساس نتایج حاصل از تحلیل محتوای اسناد توسعه بخشی و فرابخشی مورد بررسی، تعداد کل نیازهای پژوهشی استخراج شده در پژوهش حاضر بالغ بر 1500 عنوان بوده است که با مراجعه به داورانی مرکب از اعضای هیات علمی دانشگاه ها، کارشناسان دستگاه های اجرایی و محققین استان (بالغ بر 350 نفر) بر اساس سه معیار اهمیت، ضرورت و اثربخشی در توسعه استان اولویت بندی شده و به تفکیک بخش ها و فرابخش های مختلف تنظیم شده است. در این پژوهش برای جلوگیری از دوباره کاری در عرصه پژوهش بانک اطلاعاتی پژوهش های استان خراسان رضوی در سالهای 80 تا 85 نیز تهیه شده است تا پژوهش در باره هر یک از اولویت های پیشنهادی با تکیه بر تحقیقات مرتبط صورت گیرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):