برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان آلودگی بیولوژیکی و شیمیایی آب قنات گوهرریز جوپارگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
تراز حمید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

قابل ارائه به جهادکشاورزی استان و کشاورزان منطقه جهت چگونگی استفاده از مواد آلی و شیمیایی برای مزارع برای جلوگیری از آلودگی آب قنوات.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-3221442-0341

نشانی سازمان مجری: کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاه شهید باهنر، صندوق پستی: 517
 

چکیده:

با توجه به تاثیر عوامل مختلف محیطی بر کیفیت آب قنوات و همچنین وجود مزارع مختلف کشاورزی در اطراف محدوده قنات، ورود املاح حاصل از زهکشی این مزارع به آب های زیرزمینی اجتناب ناپذیر است و ورود مواد آلی مختلف باعث بروز آلودگی شیمیایی و بیولوژیکی در آب قنوات گردیده است. لذا در این طرح با استفاده از روش های نمونه برداری مقادیر BOD و COD به عنوان دو شاخص مهم تشخیص میزان آلودگی و میزان عناصر موجود در نمونه های مزبور با استفاده از روش های مختلف ارزیابی گردیده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):