برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طبقه بندی مهمانداران قطارها و تعیین شاخص های مهماندار مطلوبگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: روانشناسی صنعتی و سازمانی

پژوهشگران: 
پاک نژاد محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: شرکت قطارهای مسافرتی رجاء

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما ارئه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

- شناخت ویژگی های ظاهری، شخصیتی، ارتباطی و رغبت شغلی شغل مهمان داری قطارهای مسافرتی این طرح طی سه مرحله انجام گرفت:
- مرحله اول تعریف و انتخاب معیارهای عملکرد مطلوب در شغل مهمانداران
-مرحله دوم تعریف و اعتباریابی آزمون های مناسب اندازه گیری شاخص ها
- مرحله سوم تقسیم بندی مهمانداران قطار به پنج طبقه با استفاده از این آزمون های معتبرکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s): ???? ??????? ??????? ???????? ??????? ??????? ????