برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل اقتصادی هزینه های ناشی از رفتارهای مجرمانه زندانیان استان خراسان رضوی دریکسالگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: اقتصاد

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی وتربیتی خراسان رضوی

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

تلاش بر آن بود تا ضمن گشودن راهی جهت مطالعات دیگر در ارتباط با هزینه های جرم، هزینه سرانه جرم در زندان های استان خراسان به تفکیک شهر با استفاده از آماری که از سوی اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان رضوی فراهم گردید, به دست آید.
مراحل اجرای طرح عبارتند از
تهیه و پیشنهاد پروپزا
جمع آوری آمار واطلاعات مربوطه از اداره کل زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی استان
ارائه گزارش مقدماتی
ارائه گزارش نهایی
در این تحقیق با توجه به مستندات هزینه های انجام شده در کلیه مراحل که از سوی اداره کل زندان ها ارائه گردید، هزینه یابی به روش متوسط هزینه به دست آمده تا امکان تحلیل آن جهت پاسخگویی به سوالات مطرح شده در طرحنامه فراهم گردد.
باتوجه به مراحل لحاظ شده در این تحقیق همانگونه که از قبل انتظار می رفت هزینه متوسط نگهداری هر زندانی در زندان های شهرهای بزرگ استان نسبت به سایر نقاط استان بیشتر بود. هر چند که سعی بر آن شده تا هزینه های زندانیان بر اساس فرمول یکسانی توزیع گردد. این مطالعه ضمن ارائه شواهد آماری امکان مقایسه هزینه نگهداری مجرمین را براساس نقاط مختلف میسر می سازد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):