برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مقایسه ای اختلالات رفتاری زندانیان استان با نرم های جامعهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: معاونت توسعه مدیریت سازمان زندان های استان

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی شیوع اختلالات رفتاری افراد زندانی در مقایسه با افراد عادی جامعه تنظیم شده و از نوع پژوهش های زمینه یابی از توع مقطعی توصیفی بوده است.
257
زندانی شامل 44 زندانی زن و 213 زندانی مرد با روش نمونه گیری از نوع سهمیه ای تصادفی انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. حجم نمونه جامعه عادی شامل 43 زن و 47 مرد و در مجموع 90 نفر بوده است. فهرست علایم 90 سوالی R_90_SCL به همراه یک پرسشنامه دموگرافی به آزمودنی های جامعه عادی و آزمودنی های جامعه زندانی داده شد. یافته های پژوهش نشان داد که به طور کلی 60% نمونه زندانیان درگیر با نوعی اختلال رفتار بوده اند. از این میزان 38.5% دچار اختلال رفتاری خفیف، 20% متوسط و 1.5% شدید بوده و درحالیکه تنها 29% نمونه جامعه عادی درگیر با نوعی اختلال رفتاری، که از این میزان 22% دچار اختلال رفتاری خفیف و 7% متوسط بوده اند. همچنین مقایسه میانگین نمره GSI در دو گروه زندانیان و جامعه عادی نشان داد که شاخص کلی علایم مرضی در گروه زندانیان (34.1) به طور معناداری بیشتر از جامعه عادی (8.01) بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):