برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین استاندارد «درخشان کننده های نوری مورد مصرف در پودرهای شوینده- ویژگی ها و روش های آزمون»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
حسن زاده معصومه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1384

کارفرما: پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی ایران

خروجی طرح: 

استاندارد فوق تدوین گردید و در کمیته ملی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تصویب شد. هم اکنون جزء یکی از استانداردهای با ارزش این موسسه ثبت و منتشر گردیده است.


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

درخشان کننده های نوری ترکیبات آلی هستند که بخش نامرئی نور (ماوراء بنفش) در محدوده 275 تا 400 نانومتر را جذب می کنند و با انتقال به بخش مرئی در محدوده 400 تا 550 نانومتر آن را نشر می دهند. این عمل موجب خاصیت درخشندگی می شود. درخشان کننده های نوری مختلفی در صنایع شوینده استفاده می شوند که دو نوع پرمصرف آن ”مشتقات استیل بن“ و ”استریل بی فنیل ها“ هستند. که به ترتیب دارای نام های شیمیایی 4,4' - Bis (Triazin-2-ylamino) Stilben -5,2'- disulfonic Acids و 4,4' - Bis (Stryl) Biphenyls هستند.
در ایران برای این ترکیبات هیچ گونه مرجع و استانداردی برای «ویژگی ها و روش های آزمون آن» وجود نداشت و بر اساس ضرورتی که مصرف این ترکیبات در صنایع شوینده داشت، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین آن را به جهاد دانشگاهی پیشنهاد داد و این کار را گروه پژوهشی فرآیند انجام داد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):