برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر تغییرات جمعیتی زندان های استان خراسان (افزایش و کاهش ورودی ها و موجودی ها) از سال 75-85گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان خراسان رضوی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
اطلاعاتی وجود ندارد

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: معاونت توسعه مدیریت سازمان زندان های استان

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 8762000-8795530-0511

نشانی سازمان مجری: مشهد، میدان آزادی، صندوق پستی: 1376-91775
 

چکیده:

اهداف این طرح عبارتند از:
1 توصیف تغییرات جمعیت زندانیان در دوره10ساله (75-85)
2 بررسی تاثیر تغییرقوانین برافزایش و کاهش جمعیت زندانیان استان در دوره مورد بررسی
مراحل و روش انجام کار عبارتند از:
1
تنظیم طرحنامه
2 تنظیم سه فصل نخست شامل کلیات، ادبیات تحقیق، پیشینه پژوهشی و چارچوب نظری
3 انتخاب آماری (آمار اخذ شده در خصوص زندانیان به تفکیک شهر و سال و روش پژوهش (اسنادی(
4
تحلیل آماری داده ها (آمار اخذ شده از سازمان زندان ها و ترکیب اطلاعات جمعیتی جهت ورود به سیستم و تحلیل داده ها(
5
تحلیل نتایجکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):