برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

توسعه منابع انسانی شرکت رجاء با تاکید بر رضایت مندی شغلی کارکنانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: روانشناسی صنعتی و سازمانی

پژوهشگران: 
پاک نژاد محسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1386

کارفرما: شرکت قطارهای مسافری رجاء

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما ارائه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

اهداف طرح شامل:
-1 ارائه و نقد و بررسی چندمدل بررسی رضایت شغلی کارکنان درداخل و خارج از کشور
-2 بررسی و تعیین عوامل موثر روانشناختی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریتی، سیاسی و اقتصادی در رضایت شغلی کارکنان (تعریف مدل نظری عوامل تبیین کننده رضایت شغلی کارکنان رجاء)
-3 بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل مختلف در رضایت شغلی کارکنان شرکت رجاء (تعیین مدل پژوهشی عوامل تبیین کننده رضایت شغلی کارکنان رجاء)
-4 مقایسه واحدهای مختلف سازمانی شرکت رجاء از نظر تاثیرگذاری عوامل مختلف بر رضایت شغلی کارکنان
-5 ارائه مدل بررسی عوامل موثر در رضایتمندی کارکنان رجاء به منظور: الف) آنالیز حساسیت با توجه به حذف و یا افزودن برخی عوامل ب) امکان بررسی رضایتمندی در مقاطع زمانی دیگر
-6 تعیین اولویت های کاری واحدهای مختلف شرکت رجاء به منظور بهبود رضایتمندی کارکنان برای نتایج حاصل از تحقیق

 این پژوهش به منظور برنامه ریزی توسعه منابع انسانی به فراخور سطوح مختلف سازمانی، به دنبال پاسخگویی به این سوالات می باشد. چرا رفتار کارکنان در یک محیط کار حتی با شغل و شرایط کاری یکسان با یکدیگر متفاوت است؟ چه عوامل سازمانی و شغلی در رضایت شغلی موثر هستند؟ در برنامه ریزی توسعه منابع انسانی در حوزه افزایش رضایت شغلی چه متغیرهایی را باید درنظر گرفت؟ جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان شرکت رجاء در سطوح مدیران، کارشناسان، تکنیسین ها و کارمندان که طبق اعلام شرکت در حال حاضر 2820 نفر می باشند، تشکیل می دهد. که از بین آنها گروه نمونه برابر با 585 نفر انتخاب شد. در این مطالعه از سه فرم یکسان G،Fو H پرسشنامه سنجش رضایت شغلی هومن (1381) برای جمع آوری داده ها استفاده گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):