برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مجموعه سلول های T در خون محیطی و آندومتر رحم زنان نرمال و زنان مبتلا به سقط مکررگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده فنآوریهای نوین علوم پزشکی ابن سینا 

گروه پژوهشی: ایمونولوژی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1385

کارفرما: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

خروجی طرح: 

چاپ و ارائه چند مقاله در مجامع علمی و بین المللی


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 22432020-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، انتهای بلوار داخل دانشگاه
 

چکیده:

سقط مکرر بدون علت یکی از شایع ترین و مهم ترین بیماری های زنان و زایمان است که به دلیل ناشناخته بودن علت ایجاد آن، کوشش های تشخیصی و درمانی در کنترل این بیماری غالبا با شکست مواجه می شود. اگر چه اختلالات ایمونولوژیک را شایع ترین علت به وجود آورنده این بیماری می دانند ولی تاکنون سازوکارها و واسطه های پاسخ های موضعی ایمونولوژیک در این بیماری به درستی مشخص نشده اند. اگر ایجاد تحمل ایمونولوژیک در رحم مادر را لازمه بقاء جنین نیمه بیگانه بدانیم و اگر سلول های T را مرکز و محور القاء و ادامه فرآیند تحمل ایمونولوژیک در اکثر موارد فیزیولوژیک و پاتولوژیک بدانیم، باید پذیرفت که این سلول ها بدون تردید یکی از بازیگران اصلی صحنه حاملگی و بقاء جنین در مقابل سیستم ایمنی مادر هستند و در نتیجه می توان یکی از زمینه های اصلی ایجاد سقط های مکرر بدون علت را تغییر در عملکرد طبیعی سلول های T ساکن در بافت مخاطی آندومتر دانست. در همین باره و به منظور تبیین پاسخ های موضعی سلول های T در آندومتر، در این پژوهش بیان ژن های قسمت متغیر زنجیره بتا (β) از گیرنده اختصاصی سلول T به عنوان شاخصی از گنجینه کل سلول های T در آندومتر و در موضع بارداری برای اولین بار در افراد سالم و نیز بیماران مبتلا به سقط مکرر مورد مطالعه قرار گرفته است.
در این پژوهش نمونه خون و آندومتر همزمان از بیماران مبتلا به سقط مکرر و نیز افراد کنترل سالم جمع آوری شد و با استفاده از روش RTPCR و با به کارگیری پرایمرهای اختصاصی هر خانواده ژنی TCRBV، میزان بیان نسبی خانواده های مختلف ژن TCRBV در آندومتر و خون محیطی بیماران و افراد سالم مشخص گردید. سپس الگوی کلونالیته ژن هایی که بیان آنها در آندومتر افزایش نشان می داد، با تکثیر نسخه های موجود از آنها با پرایمر فلئورسانس و الکتروفورز محصولات به دست آمده بر روی ژل Sequencing در دستگاه ALF بررسی گردید.
در کل 18 نمونه خون و آندومتر همزمان از بیماران مبتلا به سقط مکرر و 10 نمونه خون و آندومتر همزمان در افراد سالم به دست آمد. در مقایسه بیان نسبی ژن های
TCRBV در خون محیطی دو گروه تفاوتی مشاهده نشد ولی بیان یک ژن (TCRBV23) در آندومتر بیماران نسبت به افراد سالم افزایش داشت. مقایسه بیان نسبی این ژن ها در آندومتر و خون محیطی هر دو گروه نشان داد که در گروه سالم یک ژن TCRBV7 و در گروه سقط مکرر 4 ژن (TCRBV3, TCRBV7, TCRBV10, TCRBV12) در آندومتر نسبت به خون محیطی بیان بیشتری داشتند. در هر دو گروه سقط مکرر و کنترل سالم، نسخه های حداقل سه ژن TCRBV7, TCRBV10, TCRBV12 موجود در آندومتر در اکثر موارد بیان الیگوکلونال و در مورد ژن TCRBV10 درصد قابل توجهی بیان احتمالا منوکلونال داشتند؛ در حالی که نسخه های مشابه در گردش خون محیطی الگوی بیان کاملا پلی کلونال را نشان می دادند. در مورد دو ژن TCRBV3 و TCRBV23 الگوی بیان در آندومتر و خون محیطی هر دو گروه کاملا با یکدیگر مطابقت داشت.
از آنجایی که بیان محدود ژن های
TCRBV و تمایل به داشتن الگوی الیگوکلونال در بیان این ژن ها یکی از خصوصیات شناخته شده سلول های T ساکن در بافت های مخاطی خصوصا سلول های CD8+ بین اپی تلیالی روده است، وجود الگوی مشابه در سلول های T آندومتر می تواند نشان دهنده سازوکارهای یکسان در فراخوانی و استقرار این سلول ها و احتمالا نقش کلون های مشخص از سلول های T در برقراری محیط مناسب برای عملکرد دوگانه این بافت های مخاطی باشد. هرچند در این مطالعه تفاوت هایی در میزان بیان و الگوی کلونالیته نسخه های بیان شده از ژن های TCRBV بین دو گروه سقط مکرر و کنترل سالم مشاهده گردید، در کل به نظر می رسد بیان این ژن ها در آندومتر غیرحامله و خون محیطی زنان مبتلا به سقط مکرر انحراف چندانی از وضعیت نرمال نداشته باشد و احتمالا سازوکارهای ایمونوپاتولوژیک وابسته به سلول های T که القاء کننده سقط مکرر هستند، بعد از استفرار جفت و جنین آغاز می گردند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):