برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی میزان اثر پماد پستانی P3 Mega-Mastinject-Gentamast در درمان اورام پستان بالینی گاوهای شیریگروه تخصصی:  دامپزشکی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: دامپزشکی

پژوهشگران: 
قراگوزلو فرامرز (همکار طرح)
وجگانی مهدی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1381

کارفرما: شرکت مهر آذر

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در گاوداری های بزرگ اطراف تهران در ماه های خرداد و تیر موارد جدید ورم پستان بالینی با علائم بالینی و کشت باکتریایی تائید شده و در یکی از گروه های سه گانه قرار گرفتند. در گروه کنترل از پمادهای لینکونئوسین و ماستیجکت جت فورت استفاده گردید و از 40 کارتیه تحت مطالعه 35 کارتیه (87.5 درصد) به درمان پاسخ داد. در درمان با Mastinject، 5 مورد از 25 مورد (20%) و درمان 6 Gentamast مورد از 20 مورد (30 درصد) به درمان ورم پستان بالینی جواب داد. در درمان ورم پستان تحت بالینی با Linconeocin, Gentamast, mastinject به ترتیب 16 مورد از 25 مورد (24 درصد)، 30 مورد از 35 مورد (85.7 درصد) و 38 مورد از 43 مورد (88 درصد) پاسخ دادند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):