برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی دلایل ابطال و صدور اسناد سجلی پیامدهای آماری حقوقی آن در استان کرمانشاهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
حامد بی تا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1387

کارفرما: اداره ثبت احوال استان کرمانشاه

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

شناسنامه سند سجلی محسوب می شود که مفاد آن دارای وجهه قانونی بوده و هویت دارنده آن را مشخص می نماید بر این اساس شناسنامه مدرکی معتبر و مهم در تمام زمینه ها محسوب می شود. صدور و نگهداری و بایگانی اسناد سجلی در بردارنده هزینه های کلانی است که اقدام به ابطال و صدور مجدد شناسنامه بی تردید موجب اتلاف منابع مادی کشور از سویی و کم اعتبار جلوه دادن اسناد دولتی از سوی دیگر می گردد. ضمن آنکه تبعات آماری حقوقی و اجتماعی خاص خود را نیز داراست. با عنایت به آمار بالای ابطال و صدور اسناد سجلی در کرمانشاه پژوهش حاضر با هدف «بررسی دلایل ابطال و صدور اسناد سجلی پیامدهای آماری حقوقی آن در شهر کرمانشاه» شکل گرفته است. اهداف پژوهش عبارتند از: شناسایی دلایل کاذب و واقعی که موجب اقدام افراد به ابطال و صدور سند سجلی می گردد، شناسایی پیامدهای سوء آماری و حقوقی ابطال و صدور اسناد سجلی و تیپولوژی کسانی که اقدام به ابطال و صدور سند سجلی خود نموده اند.
روش پژوهش پیمایش و ابزار آن پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش اقدام کنندگان به ابطال و صدور اسناد سجلی و نمونه آماری 400 نفر از اقدام کنندگان به ابطال و صدور اسناد سجلی در سطح استان بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):