برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

جداسازی و غربالگری اولیه باکتری های مولد آنزیم فیتاز از دستگاه گوارش نشخوارکنندگانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: میکروبیولوژی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1388

کارفرما: جهاددانشگاهی تهران

خروجی طرح: 

با اجرای این طرح، گام اولیه در جهت اجرای طرح های آتی با هدف تولید انبوه آنزیم فیتاز از ایزوله های برتر فراهم شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

افزودن فیتاز میکروبی به جیره طیور گوشتی که حاوی مقادیر ناکافی فسفر غیر آلی است، می تواند ذخیره زیستی فسفر را تا 70% افزایش دهد که خود موجب کاهش دفع آن توسط حیوان تا حدود 40% می شود. بدین طریق علاوه بر کاستن بار آلودگی فسفات در محیط زیست، هزینه های ناشی از استفاده از افزودنی های جبران کننده فسفات در جیره غذایی طیور تعدیل می گردد. بنابراین هدف اصلی از اجرای این طرح جداسازی باکتری های مولد فیتاز از دستگاه گوارش حیوانات است. در ادامه نیز با آزمایش های بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی به شناسایی اولیه جدایه های منتخب پرداخته شده است.
در این مطالعه، از 16 نمونه شکمبه نشخوارکنندگان و دستگاه گوارش مرغ، 95 ایزوله با فعالیت فیتاز به دست آمد، که بر اساس مقایسه کیفی قطر هاله شفاف اطراف کلنی بر روی محیط MRS یا LB، تعداد 8 ایزوله انتخاب و از نظر بیوشیمیایی و میکروبیولوژیکی شناسایی شدند. طبق نتایج حاصل، ایزوله های به دست آمده در جنس های استرپتوکوکوس، انتروکوکوس، لاکتوباسیلوس و باسیلوس قرار گرفتند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):