برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

توصیف وضع موجود و تبیین وضع مطلوب سکونت های شهری و روستایی نواحی مرزی «استان سیستان و بلوچستان»گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: جغرافیا

پژوهشگران: 
سرور جلیل الدین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1370

کارفرما: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تهیه و به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

به منظور بررسی علل ترددهای برون مرزی در «استان سیستان و بلوچستان» مطالعات طبیعی، اجتماعی – فرهنگی، سیاسی و خطوط مرزی منطقه با مطالعات کتابخانه ای، میدانی و تکنیک مصاحبه انجام و در نهایت با ارائه پیشنهادهایی در نواحی مرزی و بهبود وضعیت اجتماعی - فرهنگی و اقتصادی خاتمه یافته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):