برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی دیدگاه های تصمیم سازان و متخصصین کشور پیرامون توسعه مدیریتگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
صفری سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1386

کارفرما: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

خروجی طرح: 

- بهره برداری از نتایج این تحقیق در جهت توسعه مدیریت کشور
- بهره برداری از نظر صاحبنظران داخلی و خارجی در جهت توسعه مدیریت


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

اهداف طرح عبارت اند از:
-بومی سازی تجارب چند کشور معتبر در این زمینه و بهره برداری از نتایج این تحقیق درجهت توسعه مدیریت کشور
-بهره برداری از نظر صاحبنظران داخلی و خارجی در جهت توسعه مدیریت
- برنامه ریزی درباره توسعه مدیریت در آینده
 این پژوهش به دنبال شناسایی مولفه های کلیدی توسعه مدیریت در میان عوامل و متغیرهای گوناگون کوچک و بزرگ و درهم کشیده است تا بتواند برنامه جامعی جهت توسعه نظام مدیریت ارائه نماید. در این راستا ضمن بررسی موضوعی و شناسایی ابعاد و مولفه های اصلی توسعه مدیریت، برنامه های توسعه مدیریت در چند کشور منتخب و نیز برنامه های توسعه مدیریت در کشور بررسی و تحلیل گردیده و یافته های بررسی های مذکور از طریق نظر سنجی خبرگان و متخصصان توسعه مدیریت در کشور به عنوان جامعه مورد مطالعه به بحث گذاشته شده است. در نهایت پس از انجام تحلیل محتوا نظرات متخصصین و صاحبنظران جمع بندی و در قالب راهکارهای توسعه مدیریت در کشور ارائه گردیده است.
نتایج طرح عبارت اند از:
-بررسی و بومی سازی تجارب چند کشور معتبر در این زمینه
- ارائه الگوی جامع برنامه ریزی توسعه مدیریت در آیندهکلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s): ?????? ????? ? ?????? ????? ??????????? ????? ? ?????? ????? ?????