برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بازسازی نقص استخوانی ایجاد شده به روش تجربی در کالواریای موش صحرایی: مقایسه داربست Bio-Oss و Kasios غنی شده با سلول های بنیادی مزانشیمی و PRPگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: سلول های بنیادی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح


نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

ترمیم و بازسازی ضایعات وسیع استخوانی، یکی از معضلات ارتوپدی محسوب می شود. روش مرسوم در این موارد استفاده از پیوند استخوان اتولوگ است که دارای معایبی از جمله در دسترس نبودن استخوان خودی به میزان کافی است. به علاوه تهیه استخوان خودی عمل ثانویه ای را بر بیمار تحمیل می کند. لذا محققین همواره درصدد یافتن جایگزینی مناسب بوده اند که در این میان استخوان تهیه شده به روش مهندسی بافت و استفاده از عوامل القای استخوان سازی نظیر PRP مورد توجه بوده است. در مطالعه حاضر بر روی این دو روش مطالعه شده است.
در این تحقیق 11 سر رت نر به دو گروه تقسیم شده و در استخوان آهیانه ای هر کدام دو حفره به قطر 5 میلی متر ایجاد شد. در یک گروه حفره کنترل با
Bio-Oss به همراه PRP و حفره دیگر با Bio-Oss و سلول بنیادی مزانشیمی اتولوگ پر شد. در گروه دیگر به همین ترتیب در سر هر موش صحرایی، یک حفره با داربست تری کلسیم فسفاتی Kasios و سلول و حفره دیگر با داربست PRP پر شد. حیوانات پس از 6 هفته قربانی شدند و ترمیم نقص استخوانی با روش های ارزیابی های هیستولوژیک، هیستومورفومتریک و ایمونوهیستوشیمی بررسی شد.
این مطالعه نشان داد که سلول های بنیادی مزانشیمی، زمانی که همراه
Bio-Oss و Kasios به کار می روند ترمیم استخوان را بیش از ترکیب PRP با داربست های مذکور بهبود می بخشند. در بررسی های In vivo بیشترین میزان استخوان سازی در نمونه های Kasios/MSC دیده شد که این میزان از نظر آماری با سایر گروه ها اختلاف معنی دار داشت. در تحقیق حاضر میزان زیست تخریب پذیری دو نوع اسکفلد اختلاف معنی داری نداشت.
نتیجه گیری می شود که داربست غنی شده با سلول های بنیادی مزانشیمی، به ویژه
Kasios، بیش از PRP در ترمیم نقص استخوانی با سایز نسبتا بزرگ موثر است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):