برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تدوین و تبیین شاخص های فرهنگی در اسلامگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: الهیات

پژوهشگران: 
بصراوی فرشته (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1377

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و نتایج آن قابل ارایه است.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

دین الهی یکی از ریشه های فرهنگ است.شریعت اسلام که آخرین مرحله از دین الهی است منشا و ریشه «فرهنگ اسلامی» است. دین یا فرهنگ پیامبر (ص) و معصومین (ع) با «فرهنگ اسلامی» انطباق کامل دارد، یعنی دقیقا نتیجه درک صحیح حقایق قرآن کریم و اجرای بدون چون و چرای احکام و دستورات الهی است. فرهنگ یا دین هر یک از جوامع اسلامی باید به خود آن جوامع نسبت داده شود.فرهنگ اسلامی همواره رو به تکامل دارد و تنها آثار مثبت حرکت مسلمانان که دقیقا حاکی از خرد و صدق و نیکی است و هیچ یک از شر و نفاق و ریا بدان راه نیافته است، شایستگی انضمام به آن را دارد. فرهنگ اسلامی از طریق تعلیم، تزکیه و تکامل انسان به بهبود، تکامل و توسعه آثار و مصنوعات او دست می یابد. به عبارت دیگر هدف اساسی در فرهنگ اسلامی تکامل انسان است که نتیجه قهری و ضروری آن توسعه همه جانبه است.استقلال سیاسی و اقتصادی و همچنین توسعه علمی، هنری، صنعتی و اقتصادی از مهم ترین آثار فرهنگ اسلامی است. مسیر تکامل انسان در فرهنگ اسلامی تحقق و توسعه عدالت همه جانبه، تحقق و توسعه احسان همه جانبه و تحقق ایثار است. به عبارت دیگر فرهنگ اسلامی در مسیر خود هر یک از روابط چهارگانه فرد با جامعه همراه را، ابتدا متعادل کرده خالی از هرگونه ستم پیشگی و ستم پذیری می کند و پس از وارد کردن افراد جامعه به عادل بودن و عدالت طلبی، احسان را بر هر یک از جوانب زندگی اجتماعی، اقتصادی، قضایی و سیاسی مسلمین غلبه می دهد و در محسن و نیکوکار شدن آن ها آن قدر پیش می رود تا قادر به ایثار مال و جان خود در راه خدا شوند. «ارتقای سطح دانش مسلمین، ارتقای سطح ایمان مسلمین، توسعه عدالت همه جانبه، توسعه احسان همه جانبه و افزایش نرخ ایثار در جامعه»، همچنین «کاهش نرخ فقر و فاصله طبقاتی در جامعه، کاهش نرخ جدال و ستیزه جویی در جامعه، کاهش نرخ بیکاری و بطالت وقت درجامعه، افزایش نرخ تلاش و ساعات کار مفید در جامعه» و بالاخره «توسعه همه جانبه» از مهم ترین شاخص های«توسعه فرهنگ اسلامی» است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):