برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کشت سلولی یوروتلیال موش در سه ماده زمینه ای: غشای آمنیوتیک انسانی، پرده صفاقی انسانی و امنتوم انسانی درمقایسه با گروه کنترلگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: سلول های بنیادی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

ارائه 1 مقاله ISI


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه بررسی کیفیت تکثیر سلول های یوروتلیال موش بر روی سه ماتریکس طبیعی یعنی پرده آمنیوتیک انسانی (AM)، پرده صفاقی انسانی و پرده امنتوم انسانی و مقایسه آن ها با ماتریکس کلاژن است.
سلول های یورتلیال موش توسط کلاژناز IV و از طریق تیمار آنزیماتیک با تریپسین/ EDTA جدا شده و سپس به تعداد 105 cells/mlit  بر روی پرده آمنیوتیک، صفاق، امنتوم و کلاژن کشت گردید. الگوی رشد و تشکیل غشاء واحد نامتقارن از طریق بررسی های بافت شناسی و ایمونوسسیتوشیمی یوروتلیوم جداسازی شده، به ترتیب توسط pancytokeratin و uroplakin III آنالیز شد. با تصاویر میکروسکوپ الکترونی، لایه های سلولی، ارگانل ها، دسموزوم ها و اتصالات مطالعه گردید.
ایمونوسیتوشیمی سلول های کشت شده، فنوتیپ سلول های یوروتلیالی را تایید کرد. در این مطالعه تا 4 لایه سلولی برروی پرده آمنیوتیک (AM) و 1 تا 2 لایه سلولی برروی پرده صفاق به دست آمد. توزیع سلول های یوروتلیال برروی پرده امنتوم مطلوب نبود که چنین وضعیتی به دلیل وجود منافذ بزرگ و قطرات چربی برروی پرده امنتوم ایجاد شده بود. تکثیر سلولی برروی پرده آمنیوتیک (AM) دیرتر (یعنی در روز 7) شروع شد در حالی که چنین وضعیتی برروی کلاژن زودتر (یعنی در روز 3) شروع شده بود. همچنین مرگ برنامه ریزی شده سلولی (آپوپتوزیس) برروی پرده آمنیوتیک (AM) دیرتر (یعنی بعد از 14 روز) شروع شد در حالی که آپوپتوزیس برروی کلاژن زودتر (یعنی بعد از 7 روز) شروع شده بود. نتایج نشان داد که پرده آمنیوتیک (AM) می تواند به عنوان یک ناقل سلولی جهت کشت سلول های یورتلیال عمل کند و خصوصیات استثنائی آن نظیر داشتن فاکتورهای رشد متعدد، در دسترس بودن و هزینه کم آن، این پرده را به عنوان یک ماتریکس بیولوژیکی منحصر به فرد جهت کشت یوروتلیال مطرح کرده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):