برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

افزایش رضایت مندی و تعلق سازمانی کارکنان گمرک ایرانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مدیریت

پژوهشگران: 
منصوری علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1385

کارفرما: گمرک جمهوری اسلامی ایران

خروجی طرح: 

گزارش نهایی به کارفرما عرضه گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش تجزیه و تحلیل این نکته است که افراد شاغل در گمرک جمهوری اسلامی ایران با خصوصیات فردی خاص انگیزه ای و واقعیت های اقتصادی و اجتماعی متفاوت در جریان کار تا چه اندازه با دیگران همبستگی دارند، تا چه حد مسوولیت می پذیرند و تا چه میزان در تصمیم گیری ها مشارکت می کنند. بدیهی است تعلق سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در کنار همدیگر فاکتور اصلی در بهبود عملکرد کاری کارکنان به شمار می رود. با بررسی و شناسایی و ارتقاء عوامل تاثیرگذار بر رضایت شغلی و تعلق سازمانی کارکنان و تقویت آنها می توان کارکنانی نوآور و خلاق را پرورش داد که در بلندمدت می توانند بقاء سازمان را تضمین نمایند. در این تحقیق به بررسی این عوامل پرداخته شد.
نتایج این طرح عبارت اند از:
بررسی وضعیت موجود، رضایت مندی شغلی و تعلق سازمانی شاغلان ادارات کل گمرک درکشور
بررسی عوامل تاثیرگذار بر رضایت مندی شغلی و تعلق سازمانی شاغلان گمرک و دادن راهکار به منظور ارتقاء عوامل
ایجاد زمینه مناسب جهت دادن خدمات مختلف به مشتری.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):