برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی طرح ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای کشاورزیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: محیط زیست

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1388

کارفرما: سازمان حفاظت محیط زیست

خروجی طرح: 

تدوین شاخص های ملی تشخیص انواع پسماند و روش های مدیریت اجرای پسماندهای کشاورزی.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

شناسایی کیفی پسماند دامپزشکی و پسماندهای ویژه فعالیت های دامپزشکی، هورمون ها و داروهای دامپزشکی، ارائه شاخص های تشخیص این نوع از پسماندها و تدوین راهکارهای مدیریتی از اهداف این طرح است.
استفاده از شاخص های بین المللی ارائه شده برای پسماندهای دامپزشکی و پسماندهای ویژه فعالیت های دامپزشکی در سطح مراجع رسمی بین المللی به طور مقایسه ای است. همچنین مطالعات میدانی نیز از طریق اجرای پرسشنامه تهیه و تکمیل شده است آمارهای اخذ شده از استان ها مبنای ارزیابی آمار بوده و بر اساس آنها داده های ملی تشخیص پسماند ارائه شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):