برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی و مقایسه علل و عوامل موثر بر حمل و استفاده از سلاح سرد در بین افراد عادی و زندانی شهر شیرازگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: آسیب شناشی اجتماعی

پژوهشگران: 
مظلومی سعیده (همکار طرح)
جمشیدی بهنام (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  1387

کارفرما: نیروی انتظامی استان فارس

خروجی طرح: 

ـ ارائه نتیجه طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه دو گروه عادی و زندانی از نظر علل و انگیزه های حمل سلاح سرد انجام گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد عادی و زندانی شهر شیراز بود که با خود سلاح سرد حمل می کردند. نمونه تحقیق شامل 125 نفر از افراد عادی که سابقه حمل سلاح سرد را داشتند و 127 نفر از افراد زندانی که سابقه حمل و استفاده از سلاح سرد را داشتند بود که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از یک پرسشنامه 69 سوالی محقق ساخته استفاده شد. به طور کلی یافته های پژوهش حاکی از آن بود که گروه زندانی که در واقع استفاده کنندگان از سلاح سرد بودند، بیشتر از گروه عادی با مشکلات خانوادگی نظیر وجود اختلاف و کشمکش در بین اعضای خانواده مواجه هستند. همچنین در مقایسه با گروه عادی تعداد بیشتری از افراد این گروه وجود اعتیاد را در اعضای خانواده گزارش کرده بودند. علاوه براین، این گروه و اعضای خانواده آنها بیش از گروه عادی سلاح سرد حمل می کردند. هر دو گروه، حمایت از اعضای خانواده و بستگان و به طور خاص پیشگیری از وقوع مسائل ناموسی را از عمده ترین دلایل حمل سلاح سرد می دانستند.
همچنین جهت مقابله با افراد و گروه های قویتر و نیز افزایش اعتماد به نفس و غرور و دستیابی به احساس قدرتمندی، پاسخ دهی به توهین و تحقیر دوستان، دریافت سلاح سرد به عنوان هدیه و مواجهه با اراذل و اوباش از دیگر عوامل موثر بر حمل سلاح سرد بودند. گروه زندانی درگیری جزئی با افرادی که آشنایی کمی با آنها داشته اند را نیز از عوامل موثر در حمل سلاح سرد می دانستند. در رابطه با ارزیابی اقدامات نیروی انتظامی، اقدامات نیروی انتظامی را ضعیف ولی تجهیزات، امکانات و نفرات نیروی انتظامی را در سطح متوسط ارزیابی کرده بودند. در پرتو شواهد موجود، نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفتند و پیشنهادات کاربردی جهت استفاده مسوولان و دست اندرکاران ارائه گردید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):