برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی الگوهای جوانان و عوامل شخصیتی و جمعیت شناختی موثر بر انتخاب الگوها (مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: روانشناسی

پژوهشگران: 
عرب مقدم نرگس (مسئول طرح)
گرگی عباس (همکار طرح)
جمشیدی بهنام (همکار طرح)
سروش مریم (همکار طرح)
شیخ الاسلامی راضیه (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1386

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح به کارفرما عرضه شد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

در این پژوهش با شیوه پیمایشی تلاش شده است تا الگوهای انتخابی، میزان الگوپذیری، عوامل شخصیتی و جمعیت شناختی موثر بر انتخاب الگو در میان جوانان و نوجوانان 2914 ساله بررسی شود. حجم نمونه در این پژوهش 871 نفر از جوانان ساکن شهر شیراز بودند که بر اساس نمونه گیری خوشه ای انتخاب و آزمون شدند. برای بررسی اولویت های جوانان و نوجوانان، از پرسشنامه محقق ساخته با 26 عنوان الگوهای داخلی و خارجی بر اساس طیف لیکرت استفاده شد. به میزان الگوپذیری از الگوها بر اساس سه بعد شناختی، عاطفی و رفتاری توجه شد. همچنین تاثیر عوامل شخصیتی (برون گرایی / درون گرایی و عزت نفس) و عوامل جمعیت شناختی برانتخاب الگوها و الگوپذیری بررسی شد. بر اساس تحلیل عاملی الگوهای مختلف بر پنج دسته تقسیم گردید. نتایج نشان داد پاسخگویان از برخی از الگوها به میزان بیشتری الگوگیری می کنند که به ترتیب عبارت اند از: اعضای خانواده، الگوهای علمی ادبی، دوستان و بستگان، الگوهای اجتماعی و الگوهای هنری ورزشی افسانه ای. نتایج همچنین نشان داد برون گرایان تمایل بیشتری به انتخاب الگوهای هنری ورزشی افسانه ای دارند و افراد با عزت نفس بالاتر تمایل بیشتری به انتخاب الگوهای خانوادگی، علمی ادبی و دوستان و بستگان داشتند.
نتایج همچنین نشان داد میان ابعاد سه گانه الگوپذیری و شناختی، عاطفی و رفتاری تفاوت وجود داشت و آزمودنی ها به ترتیب درابعاد عاطفی، شناختی و رفتار الگوپذیری بیشترین نمره را کسب کرده اند. عوامل جمعیت شناختی همچون سن، جنس، تحصیلات، منزلت شغلی و درآمد خانواده نیز برانتخاب نوع الگوها تاثیرگذار بود.کلیدواژگان: الگو، الگوپذیری، درون گرایی / برون گرایی، عزت نفس، جوانان و نوجوانان

 
 
Title:

Survey of effective demographic and personality factors on the selection of role models among youths and adolescentsAbstract:

In this research based on a survey method, tried to figure out the perceived significant role models of youths and adolescents, amount of role modeling and effective demographic and personality factors on the selection of role models and amount of role modeling.
In this regard, 871 youths and adolescents between ages 14-29 were randomly selected based on cluster sampling procedure. The questionnaire consisted of three sections including a list of 26 categories of role models. Another section of the questionnaire included some questions to measure attitudes of youths and adolescents towards their specific role models based on cognitive, affective, and behavioral aspects. The final section of the questionnaire consisted of common demographic questions including age, sex, education, family income per month, marital status.
The result of repeated measure (mixed design) showed that youths and adolescents chose family members as their first role models. Scientific-literary role models, friends-relatives and acquaintances role models, social role models, and artistic - athletic- fictional role models were next, respectively. There were differences by age, sex, having job, family income, person’s education, mother’s education in some of categories of role models. The result also showed that the sample acquired higher score in affective, cognitive, and behavioral aspect, respectively. Differences were observed by sex and education.Keyword(s): Role models, Role modeling, demographic and personality factors, Youths and adolescents