برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه و گردآوری دستورالعمل بازرسی کالا و تجهیزات برق و ابزار دقیقگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: مهندسی برق- قدرت

پژوهشگران: 
حسنی عبدالمجید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1383

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

ارائه مجلد دامنه و دستورالعمل بازرسی کالای برق و ابزار دقیق


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

گروه پژوهشی برق بر اساس توافق با مرکز بازرسی در این پژوهشکده، کار تهیه، تدوین و گردآوری دستورالعمل بازرسی کالای برق و ابزار دقیق را به عهده گرفت. این گروه پس از مطالعه استانداردها و ویژگی کالا برای هر کالا یک دستور بازرسی تهیه نمود. هر کالا بر اساس استاندارد مربوطه (استانداردهای IEC, IPS, BS استاندارد ملی ایران و ...) برای اطمینان از کالا، آزمون هایی دارد.
همچنین هر کالا می تواند در چندین سطح، بازرسی شود. ساده ترین آن سطح 4 است که بازرسی مدارک و مستندات و ظاهر کالاست. عمیق ترین آن سطح 1 است که بازرسی حین ساخت است. متناسب با این سطوح بازرسی، چند آزمون از میان آزمون های استاندارد کالا انتخاب می شود و دستورالعمل بازرسی بر اساس این آزمون ها تدوین می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):