برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی فرهنگ سازمانی جهاددانشگاهی فارسگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی

پژوهشگران: 
بحرانی شعله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1387

کارفرما: جهاددانشگاهی فارس

خروجی طرح: 

ـ ارائه نتیجه طرح به حوزه ریاست واحد


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

هدف از انجام طرح «بررسی فرهنگ سازمانی جهاددانشگاهی فارس می باشد». براساس پیشینه تحقیق و ارائه الگوهای ارائه شده در رابطه با فرهنگ سازمانی، با استفاده از الگوی رابینز، ده ویژگی: هویت سازمانی، ریسک پذیری، کنترل، تحمل تضاد، نوآوری فردی، هدایت و سرپرستی، الگوی ارتباط، انسجام سازمانی، حمایت مدیریت و سیستم پاداش مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و یک تحقیق توصیفی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان جهاددانشگاهی فارس به جز رئیس و معاونین و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. برای تجزیه و تحلیل هر یک از سوالات و طیف ها، از جداول توصیفی و نمودار و برای مقایسه مولفه های فرهنگ سازمانی با متوسط نمره از آزمون T تک نمونه ای استفاده گردیده است.
براساس نتایج طرح، نظر پاسخگویان در مورد مولفه های هویت، الگوی ارتباط و ریسک پذیری بیش از حد متوسط (فرهنگ قوی)، در مورد طیف های هدایت و سرپرستی، کنترل، حمایت مدیریت و انسجام در حد متوسط و در مورد طیف های تحمل تضاد، نوآوری فردی و پاداش کمتر از حد متوسط (فرهنگ ضعیف) بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):