برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه مارکرهای سطحی سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش نژاد NMRIگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: سلول های بنیادی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مهر 1385

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

مقالات کامل فارسی یا انگلیسی پذیرفته یا چاپ شده: چهار مقاله
خلاصه مقالات کامل فارسی یا انگلیسی پذیرفته یا چاپ شده: یک مقاله
پایان نامه ها: یک پایان نامه کارشناسی ارشد


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

تخلیص سلول های بنیادی مزانشیمی در موش که مدل مناسبی برای پستانداران است با مشکلاتی از قبیل آلودگی به سلول غیرمزانشیمی همراه بوده و از طرفی در ارتباط با مارکرها (آنتی ژن های) سطحی این سلول ها اطلاعات اندک است. مطالعه حاضر دو بخش دارد. در مرحله اول سعی شده است که سلول های مزانشیمی موش با روش نوینی جداسازی شود و هدف مرحله دوم بررسی بیان ده آنتی ژن سطح سلولی از کشت اولیه تا پاساژ سوم سلول های چسبنده مغز استخوان از دو نژاد موشی است.
موش های
Balb/NMRI با سن تقریبی 86 هفته قربانی شد، مغز استخوان از استخوان های فمورو تیبیای خارج گردید و در مرحله اول با روش نوین و نسبتا ساده Low density(LD) کشت گردید. بدین ترتیب که سلول ها در پاساژ اول با تراکم 500 سلول در هر خانه از پلیت شش خانه کشت شد و کشت سلول تا پاساژ چهار ادامه یافت. همچنین سلول های مغز استخوان با روش Hidh density(HD) نیز کشت شد و حاصل آن با سلول های روش Low Density مقایسه گردید. در مرحله دوم سلول های مزانشیمی از مغز استخوان دو نژاد موشی کشت گردید و بیان ده مارکر 1,CD44-kit,CD34,CD11b,CD45,Vcam-CD135,CD31,Thy1.2,c در کشت اولیه آنها تا پاساژ سوم بررسی شد.
در کشت اولیه روش
LD سلول ها از لحاظ مورفولوژی هتروژن بودند و با انجام چندین پاساژ در کمتر از یک ماه مورفولوژی تیپیک فیبروبلاستی بر جمعیت سلولی غالب شد. در روش HD سلول ها پس از گذشت 45 روز تخلیص شدند و مورفولوژی سلول ها شبه فیبروبلاستی بود. همچنین سلول های حاصل از دو روش فوق از لحاظ بیان برخی مارکر سطحی نیز تفاوت داشتند. بررسی آنتی ژن های سطح سلول با فلوسایتومتری نشان داد که مارکر CD44 در تمام پاساژها در حد بسیار بالایی (90% سلول ها) بیان می شود و Thy 1.2 در کشت اولیه بیانی نداشت و به تدریج بیان آن افزایش یافت و در پاساژ سوم در حدود نیم تا یک پنجم سلول ها این مارکر را بیان کردند. CD31 اصلا بیان نشد و بیان مارکر های CD11b, CD45, CD135 در طی پاساژها به تدریج کاهش یافت و بیان CD34, 1Sca و cKit اندکی افزایش یافت. دو نژاد موش از لحاظ بیان برخی از مارکرها اختلاف داشتند به طوری که Vcam1 در موش Balb/c بیان نشد و ازنظر الگوی بیان برخی مارکرها ار جمله 1Sca و Thy 1.2در پاساژهای مختلف نیر تفاوتی بین آنها برقرار بود. سلول های پاساژ سوم از هر دو نژاد موش به استخوان و چربی تمایز یافتند.

این مطالعه نشان داد که سلول ها با روش Low density در مدت زمان کوتاه تری نسبت به روش High density تخلیص می شوند و مورفولوژی بهتری دارند. همچنین به رغم اینکه کشت سلول های مزانشیمی به تدریج از کشت اولیه تا پاساژ سوم، ازلحاظ مورفولوژی، به سمت هموژن شدن پیش می رود، این قضیه از لحاظ بیان مارکرهای سطحی سلول اتفاق نمی افتد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):