برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی نیمرخ روانی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار شهرستان کرج در سال تحصیلی 1384-1385گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت معلم 

گروه پژوهشی: روان شناسی بالینی

پژوهشگران: 
حمیدپور حسن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1386

کارفرما: سازمان آموزش وپرورش شهرستان های استان تهران

خروجی طرح: 

1- شناخت ویژگی های شخصیتی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار و مقایسه آنها
2- استفاده از نتایج طرح در تربیت بدنی
3- استفاده از نتایج طرح در پژوهش های روان شناختی 


نوع: بنیادی

 
تلفن: 7-88831976-88302524-88309292-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، صندوق پستی: 186- 15615
 

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه نیمرخ روانی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان کرج بود. این پژوهش که در زمره مطالعات توصیفی (غیر آزمایشی) از نوع علی مقایسه ای است، از بین 4 منطقه آموزش و پرورش شهرستان کرج، 2 منطقه به صورت تصادفی و از این 2 منطقه 10 دبیرستان به صورت تصادفی به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه روان شناختی کالیفرنیا (CPI) بر روی آنها اجرا شد.
در نهایت نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین پسران و دختران در میزان استعداد پایگاه مردم آمیزی و حضور اجتماعی، همدلی و برداشت خوب، اشتراک به احساس سلامتی و مدارا، پیشرفت از طریق همنوایی و پیشرفت از طریق عدم وابستگی، کارآیی ذهنی زنانگی/مردانگی. تردید درباره هنجارها و خودشکوفایی بین گروه پسران و دختران تفاوت معناداری وجود دارد و در همه خرده مقیاس های ذکر شده نمرات پسران و عملکرد آنها بالاتر از دختران بوده است. علاوه بر این در خرده مقیاس اجتماعی شدن نمرات گروه غیرورزشکار بالاتر از گروه ورزشکار است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پسران در صفاتی مانند خود رهبری، جاه طلبی، مشارکت در فعالیت های اجتماعی و احساس سلامتی و همرنگ نشدن با جمع از دختران عملکرد بالاتری دارند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):