برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر سرم رت بر روی قابلیت تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان رتگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: سلول های بنیادی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1386

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد و 2 مقاله ISI


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

سرم جنینی گاو در انسان، ایمونولوژیک بوده و به هنگام پیوند، خطر انتقال عفونت را با خود دارد. مطالعه حاضر به دنبال یافتن جانشینی مناسب به کشت سلول های بنیادی مزانشیمی با استفاده از سرم و پلاسمای تهیه شده از خون محیطی پرداخته است. برای این منظور سلول های مغز استخوان رت با استفاده از سرم تهیه شده از خون محیطی، پلاسمای مشتق از خون محیطی و سرم جنین گاو کشت شدند و طی سه پاساژ متوالی تکثیر گردید. در طول دوره کشت مورفولوژی توان زیستی و تکثیر سلول ها با استفاده از میکروسکوپ معکوس، تست MTT و کلون زایی، میزان دوبله شدن جمعیت سلولی و رسم منحنی رشد بررسی شد. هر آزمایش 10 بار تکرار شد و تفاوت ها با روش آماری T-test مقایسه گردید. سلول های کشت یافته در گروه سرم تهیه شده از خون محیطی در مقایسه با دو گروه دیگر مورفولوژی بهتری داشتند. نتایج تست MTT نشان داد که سلول ها از گروه PBDS در طول کشت بطور معنی داری جذب بیشتری را نسبت به سایر گروه ها نشان دادند (P<0.004). سلول های گروه 83.2±4.58) PBDS) نسبت به گروه 79.7±2.27) RPM) و گروه   (63.1±9.98) FCSتعداد بیشتری کلون تولید کردند. نتایج نشان داد که PDN های سلول های گروه PBDS تقریبا دو برابر سلول ها از دو گروه RPM و FCS بود و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (P<0.04) در منحنی رشد در گروه PBDS برخلاف RPM و FCS در طول دوره رشد، طول و شیب فازهای نمودار در دو گروه مشابه بود ولی گروه FCS رشد بیشتری از خود نشان داد ولی در کل بین دو گروه RPM و FCS از نظر آماری در پاساژ سه، اختلاف معنی داری وجود نداشت. لذا می توان گفت که سرم تهیه شده از خون محیطی و پلاسما، جایگزین مناسبی برای سرم گاو محسوب می شوند. در بررسی ها سرم تهیه شده از خون محیطی بهتر از سرم گاوی ظاهر شد و پلاسما اگر چه از لحاظ پارامترهای تکثیر ضعیف تر از سرم گاوی عمل کرد، به هر حال جانشین سالمی محسوب می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):