برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مقدمه ای بر نقش و جایگاه علوم انسانی در فناوری اطلاعات و ارتباطاتگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی 

گروه پژوهشی: فلسفه

پژوهشگران: 
مهدیه امیررضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1385

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

تدوین گزارش نهایی و بهره برداری در کتابخانه


نوع: بنیادی

 
تلفن: 2-664975615? 5-66951593-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 89
 

چکیده:

از اهداف این طرح فهم بنیادی تر از پدیده ICT در مقام یک اندیشه و نیز یک فضای عمل و یک ابزار و تبیین راهبردی علوم انسانی در نیل به یک جامعه اندیشه محور از طریق ICT است، روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):