برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی کاربرد شیوه های برنامه ریزی درسی چند رشته ای و بین رشته ایگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: علوم تربیتی

پژوهشگران: 
احمدی پروین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1385

کارفرما: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی (ساجد)

خروجی طرح: 

عرضه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

در این طرح ابتدا به طراحی یک الگوی برنامه درسی تلفیقی (در هم تنیده) پرداخته و الگوی مطلوب (پیشنهادی) برنامه درسی تلفیقی ارائه شده و رویکردهای چند رشته ای و بین رشته ای تبیین گردیده است. سپس وضع موجود برنامه درسی نظام آموزشی ایران در دوره های تحصیلی ابتدایی، راهنمایی تحصیلی و متوسطه مورد بررسی قرار گرفته و با الگوی پیشنهادی مقایسه شده است. همچنین فرصت ها و تهدیدهای اجرای برنامه درسی تلفیقی در سه دوره تحصیلی مشخص گردیده و در آخر پیشنهادهایی در این راستا مطرح شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):