برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

علل و عوامل بقا و فنا دولت از دیدگاه اسلامگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: الهیات علوم سیاسی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1366

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

گزارش مطالعاتی تدوین و قابل ارائه می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هدف این تحقیق شناخت و بررسی خطراتی بوده است که یک نظام سیاسی را تهدید می کند، همچنین این تحقیق به روش مطالعات اسنادی انجام پذیرفته که نتایج این بررسی نشان می دهد به نظر اندیشمندان مسلمان تمامی دولت ها نابود شدنی و حتمی الزوال هستند زیرا علل زوال آن ها پدیده های دائمی و حتمی است. از نظر اندیشمندان مسلمان عامل اصلی زوال دولت ها، انسان ها هستند و علل زوال نیز عوامل نفسانی است و با توجه به اینکه روان شناسی انسان ها ثابت است این علل زوال نیز دائمی خواهد بود مگر اینکه معصوم بر جامعه حکومت کند.در این طرح تئوری دولت از دیدگاه دانشمندان اسلامی مورد بررسی قرار گرفته سپس راجع به ضرورت و نحوه پیدایش دولت ها بحث شده و پس از آن علل و عوامل بقای دولت ها مورد بررسی قرار گرفته است و به دنبال آن علل و عوامل فنا و زوال مطرح شده و در نهایت یک نتیجه گیری کلی از منابع دست اول اسلامی در مورد فلسفه تاریخ سیاسی آن مطرح شده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):