برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تمایز بن یاخته های جنینی موشی به سلول های عصبی با استفاده از سلول های گلیالگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: سلول های بنیادی

پژوهشگران: 
بهاروند حسین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1385

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

مقالات کامل فارسی یا انگلیسی پذیرفته شده یا چاپ شده: سه مقاله
خلاصه مقالات کامل فارسی یا انگلیسی پذیرفته شده یا چاپ شده: یک خلاصه مقاله
پایان نامه ها: یک پایان نامه کارشناسی ارشد


نوع: بنیادی کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

تولید سلول های عصبی از سلول های بنیادی جنینی (ES) جهت به کارگیری در طب پیوند و مطالعه آزمایشگاه تکوین سلول های عصبی به وضعیت مطلوب تمایز این سلول ها بستگی دارد. از جمله عوامل مهم در این خصوص، سلول های گلیکال به ویژه آستروسیت ها هستند. مطالعه حاضر به بررسی خاصیت فاکتورهای مترشحه از سلول های آستروسیت در محیط کشت سوسپاتسیون در جهت دهی تمایز سلول های (ES) موش رویان B1 به سلول های عصبی می پردازد. برای تمایز سلول های ES به سلول های عصبی از Astrocyte conditioned mediumآستروسیت های هیپوکمپ جنین موش استفاده شد. نحوه تمایز سلول های ES به سلول های عصبی بر اساس تشکیل اجسام شبه جنینی (Embryoid bodies: EBS) بود. این Ebs در هفت گره با رتینوئیک اسید (RA)، فاکتوررشد فیبروبلاستی بازی (bFGF) و محیط کشت آستروسیتی (ACM) به مدت چهار روز (2+4d) تحت شرایط سوسپانسیون تیمار شدند. سپس تمایز این Ebs به مدت پنج روز (2+4 d) در وضعیت سوسپانسیون تیمار شدند. سپس تمایز این Ebs به مدت پنج روز (2+4+5 d) روی پلی L لیزین پیش برده شد. جهت آنالیز آماری درصد تمایز، Ebs تمایز یافته در هفت گروه زیر میکروسکوپ فازکنتر است شمارش شدند. خصوصیات سلول های عصبی و قلبی حاصل از سلول های ES با ایمونوسیتوشیمی و PCR-RT ارزیابی شدند. سلول های عصبی حاصل از سلول هایES نشانگر های عصبی شامل β – توبولین III، تیروزین هیدروکسیلاز(TH) و پروتئین اسیدی رشته ای گلیالی (GFAP) را بیان کردند و سلول های تمایز یافته قلبی ضربان دار بودند. آنالیز آماری درصد Ebs تمایزیافته نشان داد که تحت تاثیر ACM سلول های ES به سلول های عصبی تمایز نمی یابند و تنها از تمایز قلبی آنها کاسته می شود در حالی که تحت تاثیر RA بیش از 50% از سلول های ES با تمایز عصبی بالای 40% تمایز پیدا کردند و سلول ها ES با bFGF به سلول های قلبی تمایز یافتند. نتایج این مطالعه نشان داد ACM احتمالا در جهت دهی تمایز سلول های ES به سلول های عصبی نقشی ندارد و تنها از تمایز قلبی آنها می کاهد و RA به عنوان یک القاء کننده قوی باعث تمایز سلول های ES به سلول های عصبی می شود در حالی که Bfgf به عنوان یک فاکتور القاء کننده تمایز قلبی عمل می کند.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):