برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی راهکارهای گسترش نظارت سازمان های غیردولتی حوزه فرهنگی و دینی بر تبلیغ و ترویج پیام های دینیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد علامه طباطبایی 

گروه پژوهشی: جامعه شناسی فرهنگی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1387

کارفرما: پژوهشکده باقرالعلوم

خروجی طرح: 

ـ ارائه گزارش نهایی به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3-88911001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش آبان شمالی، سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه چهارم، جهاددا
 

چکیده:

هدف از اجرای طرح حاضر، استخراج راهکارهای ممکن در ایجاد و تقویت زمینه های لازم نظارت سازمان های غیردولتی برتبلیغ و ترویج پیام های دینی بوده است. در این پژوهش با استفاده از مصاحبه ساخت یافته و پیمایش دو دسته پرسشنامه تهیه گردید. بر اساس جامعه آماری تحقیق پرسشنامه ها تکمیل و با استفاده از برنامه Spss و آمار های مناسب، نتایج استخراج گردید. نتایج تحقیق شامل ارائه خلاصه ای از وضعیت موجود سازمان های غیردولتی فرهنگی و دینی، نحوه تعامل سازمان های غیردولتی فرهنگی و دینی و سازمان های دولتی، نحوه نظارت سازمان های غیردولتی فرهنگی دینی بر تبلیغ و ترویج پیام های دینی، موانع موجود در نظارت سازمان های غیردولتی فرهنگی و دینی بر تبلیغ و ترویج پیام های دینی و پیشنهادات حاصل از نتایج اخذ شده به سازمان تبلیغات اسلامی، پیشنهادات به سازمان های غیردولتی فرهنگی و دینی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و وزارت کشور و ... بوده است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):